klimattavtryck - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur ser VA-organisationernas klimatavtryck ut?

Initiativet är ett sätt att få en bättre bild över VA-verksamhetens totala klimatavtryck. På nationell nivå är det i dagsläget klimatavtrycket från avloppsreningsverk som följs upp och vi vet att dessa utsläpp står för den största andelen av VA-verksamhetens totala klimatavtryck.

FN:s klimatpanel, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), omnämner avloppsreningsverk som en betydande utsläppspunkt för direkta växthusgasutsläpp av metan och lustgas:

  • Metanet kommer från läckage vid biogasproduktionen samt vid slamhantering och slamlagring. Metan har cirka 30 gånger högre klimateffekt än koldioxid.
  • Lustgas kommer från den biologiska kvävereningen i reningsverket där 0,2–20 procent av det inkommande kvävet kan avgå till luften som lustgas, beroende på hur kvävereningsprocessen drivs och optimeras. Lustgas har cirka 300 gånger högre klimateffekt än koldioxid.

Avloppsreningsverken är dessutom energi- och kemikalieintensiva, vilket också ger upphov till klimatavtryck. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även klimatavtrycket i andra delar av VA-verksamheten behöver ses över och minskas, som exempelvis från transporter, inköpt energi och kemikalier som används vid dricksvattenproduktion.