direktiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vilka direktiv och klimatmål påverkar initiativet?

Initiativet har växt fram mot bakgrund av flera olika faktorer, där de främsta är följande:

  • FN-rapporten från IPCC visar tydligt hur utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser påverkar klimatet. Förbränningen av fossila bränslen i industriprocesser och transporter svarar för de största utsläppen, både i Sverige och världen. Alla aktörer, oavsett bransch, måste se över sina klimatavtryck.
  • IPCC omnämner att avloppsreningsverk är en betydande utsläppspunkt för växthusgasutsläpp av metan och lustgas. Metanutsläpp adresseras också av EU; inom European Green Deal har EU lanserat Taxonomin som syftar till att minska det fossila utsläppet samt utarbetat en strategi för reduktion av metangas.
  • Sverige riksdag beslutade 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk som innebär att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045.

För att bidra till att nationella och internationella klimatmål kan nås, är det viktigt att VA-branschen också arbetar mot ett eget klimatmål. Allt fler VA-organisationer både i Sverige och Norden har formulerat egna mål för 2030. Vårt mål ligger i linje med övrigas mål, liksom med Agenda 2030.