definition - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur definierar vi målbilden om klimatneutralitet?

Den generella definitionen av klimatneutralitet innebär att uppnå netto-noll växthusgasutsläpp, inom satta systemgränser. Vad innebär då begreppet för Svenskt Vattens initiativ?

Avgränsning för målbild om klimatneutralitet sätts initialt till VA-anläggningarnas drift, där primärt fokus är att minska klimatavtrycket. Klimatneutralitet kan uppnås genom en kombination av:

  • Minskad klimatpåverkan från VA-anläggningarnas drift.
  • Tillgängliggörande av resurser eller energi som kan nyttjas av andra aktörer i samhället (så kallad kreditering/undvikna utsläpp).

Systemgränsen anläggningsdrift är vald för att den ger en tydlig avgränsning som kopplar mot VA-verksamhetens huvuduppdrag. Under hösten 2021 kommer vi att arbeta med att konkretisera vilka utsläppsposter som är viktiga att inkludera inom systemgränsen, vad som kan utelämnas och hur krediter/undvikna utsläpp ska tillgodoräknas.

Det finns självklart mycket att göra för att minska utsläpp även utanför den valda systemgränsen. Vi vet exempelvis att klimatpåverkan från byggnation/anläggningsarbeten utgör en viktig del och inte bör bortprioriteras.

Genom den målbild vi nu formulerat, pushar vi oss själva att ta reda på mer om och definiera den klimatpåverkan VA-verksamheten har och vad vi kan göra för att minska den.