Behov av dagvattenlösning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Har fastigheten ett behov av allmän dagvattenlösning?

Om det kan konstateras att fastigheten har behov av dagvattentjänsten så kan man gå vidare till frågan om huruvida fastighetsägaren genom egen anordning kan tillgodose behovet på ett bättre sätt och därmed slippa avgiftsskyldighet. Nu övergår bevisbördan på fastighetsägaren som genom lämplig utredning har att visa att fördelarna med den egna anläggningen överträffar den allmännas VA-lösning. Om det, på grund av exempelvis förtätning eller allmänna förhållanden, finns problem med översvämningar eller högt grundvatten är det inte säkert att fastighetens egna stenkistor eller möjlighet till infiltration anses tillgodose behovet av avledning på bästa sätt. Enligt praxis har avledning till stenkista bedömts ha en negativ inverkan på vattenförhållandena i området. Det har konstaterats att, även om vattnet från mark- och takytor kan förväntas infiltreras, så påverkas grundvattennivån och därmed också indirekt belastningen på dagvattenledningen. I ett fall där en pump krävdes för bortledande via den allmänna anläggningen hävdade fastighetsägaren att detta varken var det bästa eller miljövänligaste sättet för dagvattenhantering. Domstolen tyckte att fastighetsägarna därmed hade visat att deras egen lösning hade sådana kvaliteter att omhändertagandet av tak- och dränvatten med större fördel kunde tillämpas.[1] Beslut 2012-03-15, BVa 12 och M 3455-12

[2] Beslut 2013-05-31. BVa 35