Rättsverkningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avgiftsskyldighetens rättsliga konsekvenser

Avgiftsskyldighetens inträde har mycket viktiga rättsverkningar. Tidpunkten är
• den tidigaste kommunen VA-rättsligt kan kräva fastighetsägaren på avgifter
• utgångspunkt för beräkning av preskriptionstid för anläggningsavgift
• avgörande för frågan vilken taxa som ska tillämpas.

Om t.ex. huvudmannens information inte uppfyller kraven enligt vattentjänstlagen inträder alltså inte avgiftsskyldighet, varför kommunen måste ”börja om från början”, dvs. med information som uppfyller kraven, ny fakturering osv.

Det måste poängteras att avgiftsskyldighetens inträde inte är beroende av huruvida kommunen fakturerat fastighetsägaren eller inte. Har huvudmannen ordnat förbindelsepunkt samt informerat fastighetsägaren därom, men sedan av
någon anledning aldrig fakturerat fastighetsägaren, kommer preskriptionstiden att löpa från den dag avgiftsskyldigheten inträtt, dvs. då fastighetsägaren informerades om förbindelsepunktens läge. Preskriptionstiden gentemot fastighetsägare som är privatperson är tre år (sk kundfordringar), gentemot övriga tio år.

Den taxa som gäller vid avgiftsskyldighetens inträde avgör avgiftens storlek. Även om kommunens avgiftsdebitering dröjer och taxan hinner ändras innan debitering sker ska således den ”gamla” taxan tillämpas.