VA-förhållande - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ett VA-förhållande krävs

För att 45–49 §§ vattentjänstlagen ska vara tillämpliga krävs att skadan uppkommit i ett VA-förhållande inom verksamhetsområdet mellan huvudmannen och fastighetsägaren (eller annan part i VA-förhållandet). Detta innebär att vattentjänstlagens skadeståndsbestämmelser
inte är tillämpliga på:
• skador som drabbar hyresgäster eller bostadsrättshavare, om dessa inte genom avtal inträtt som användare i VA-förhållandet (se bl.a. Avgöranden i VA-mål del 1 37:3, mål Va 121/74).
• skador som huvudman och fastighetsägare kan tillfoga varandra, men som inte har egentligt samband med VA-förhållandet, t.ex.
- skador som uppstår vid ledningsarbeten vid utbyggnad av VA-anläggning eller vid anslutning av enskilda fastigheter till den allmänna VA-anläggningen (Bouvin-Qviström s.148),
- översvämningsskador till följd av brister i VA-installationen,
- skador till följd av brott på renvattenledning (se t.ex. Avgöranden i VA-mål del 1 37:1, mål Va 31/74, och Avgöranden i VA-mål del 5 29:6, DTVa 17/1993)
- skador på grund av att vatten i samband med kraftig nederbörd eller snösmältning ytledes strömmar in i källare via källarfönster, källartrapp, garagenedfart, gluggar eller luckor eller om vatten av sådana orsaker tränge genom marken och vidare in genom grundmurar (väggar) och golv eller då regnvatten strömmar in på en närliggande fastighet till följd av att dagvatten- eller rännstensbrunnar i gatan
utanför fastigheten varit igensatta och inte förmått avleda vattnet (Avgöranden i VA-mål del 3 29:4, BVa 62/82).
- skador på grund av ändrade grundvattennivåer till följd av ledningsarbeten (se t.ex. BVa 94/97, Båstad)