Olika typer - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Olika typer av skadestånd

Olika typer av ansvar kan aktualiseras i kommunal verksamhet eller i VA-verksamhet.

• Skadestånd = en rätt för någon som drabbats av en skada att under vissa förutsättningar få ersättning i form av pengar av någon annan för att kompensera skadan.

• Nedsättning av köpeskilling för fel på en vara eller nedsatt brukningsavgift för vatten och avlopp är inte skadestånd utan innebär att priset för en vara eller tjänst reduceras för att motsvara värdet av det som levererats eller tillhandahållits.

• Straffansvar – förutsätter att ett brott har begåtts. Talan förs normalt av åklagare. I princip kan bara fysiska personer ådömas straff. Straffansvar och skadeståndsansvar kan föreligga vid sidan av varandra. Straffansvar finns föreskrivet
bl.a. när det gäller dricksvattenhanteringen (livsmedelslagen och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter) och miljöbalken. För VA-verksamheten kan även uppmärksammas ansvaret för s.k. miljöbrott (miljöbalken)
bl.a. för den som förorenar mark, vatten eller luft på ett sätt som medför eller kan medföra sådana hälsorisker för människor eller sådana skador på djur eller växter, som inte är av ringa betydelse, eller annan betydande olägenhet i miljön.

• I större organisationer kan det ofta vara svårt att veta vem som är straffansvarig, t.ex. för brister i verksamheten. I en kommun är det kanske ordföranden i den verksamhetsansvariga nämnden som löper störst risk att fällas till ansvar för exempelvis miljöbrott, se bl.a. NJA 1995 s. 204. I den mån verksamhetsansvaret är delegerat kan sannolikt straffansvar komma ifråga även för t.ex.
chefstjänstemän eller annan personal med ansvar för verkställighetsfrågor. Att delegation har skett gällande miljöansvaret inom kommunen är ytterst viktigt!