Jämkning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Jämkning av skadestånd

Kommunen yrkar ofta att, om kommunen befinns skadeståndsskyldig, skadeståndet i allt fall ska jämkas på den grunden att fastighetsägaren trots rekommendation
därom underlåtit att installera backventil eller motsvarande anordning (medvållande).

Det meddelande som fastighetsägarna fått från kommunen synes ha varit av det slag, varpå exempel getts i VAV P18 från 1971 (ABVA). I VAV P49 från 1985 (Källaröversvämningar) är ett motsvarande förslag till meddelande intaget som bilaga 2. Vad kommunen kan göra för att slippa undan med jämkat skadestånd är sålunda enligt rättspraxis att upplysa om översvämningsrisk och om vad som kan göras för att förebygga eller begränsa översvämningsskador (installera avstängningsanordning, inte förvara dyrbar och fuktkänslig egendom i källaren m.m.)