Förbindelsepunkt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förbindelsepunkten

Huvudmannens ansvar sträcker sig ända till fastighetens installation. Gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens VA-installation kallas förbindelsepunkt. Förbindelsepunktens upprättande har även en avgörande betydelse för när rätten att använda den allmänna VA-anläggningen inträder och avgiftsskyldighet uppkommer. Dess kanske viktigaste funktion är att den markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens installation. 

Huvudprincipen är att varje fastighet har egen förbindelsepunkt. Gemensam förbindelsepunkt för två eller flera fastigheter kan emellertid förekomma, t.ex. vid anslutning av gemensamhetsanläggning eller på fastighetsägares begäran. Fastighetsägare kan ändå inte kräva gemensam förbindelsepunkt; huvudmannen avgör om så ska ske.

Vattentjänsterna, dvs. ren- spill- och dagvatten, har var sin förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten ska, om inte särskilda skäl föranleder annat, vara belägen i fastighetens omedelbara närhet. Förbindelsepunktens läge bestäms av huvudmannen, men han bör i möjligaste mån ta hänsyn till fastighetsägarens önskemål.