Behov av dagvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behov av verksamhetsområde för dagvatten?

För denna prövning är det huvudmannen som har bevisbördan. Prövning ska göras utifrån objektiva grunder och med ett långsiktigt perspektiv. Huvudmannen är inte skyldig att utreda varje enskild fastighets förhållanden. Däremot ska man utgå från fastighetens behov men ta hänsyn till den omgivande bebyggelsen och områdets karaktär. Om området i stort bedöms ha ett behov så finns enligt praxis en presumtion att även den enskilda fastigheten kan anses ha ett behov.