Verksamhetsområde - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsområde

En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten och dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. 

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-anläggnings anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftskyldiga för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen
är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.

Det är endast inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter enligt vattentjänstlagen varken för VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.

Informationen om vad som enligt kommunens beslut gäller för de olika verksamhetsområdena bör finnas
samlad hos kommunen på ett sådant sätt att myndigheter, fastighetsägare och andra har möjlighet att enkelt få reda på det aktuella läget. Det finns inte längre någon skyldighet att informera länsstyrelsen om verksamhetsområdet.