FD Begäran om att ansluta - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsägarens begäran om att anslutas

Fastighetsägare kan, oberoende av om den allmänna VA-anläggningen ordnats eller inte, begära att fastigheten ska anslutas om fastigheten
• finns inom verksamhetsområdet
• behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Det är huvudmannen som har bevisbördan för att behovet med större fördel kan tillgodoses på annat sätt. Vid bedömningen av behov ska ha ett långsiktigt perspektiv. Om en fastighet tagits med i ett verksamhetsområde får det presumeras att kommunen har godtagit att fastigheten behöver betjänas av den allmänna anläggningen.

Huvudmannen anses att inom verksamhetsområdet vara skyldig så snart som möjligt bereda fastighetsägare, som begär det möjlighet att använda VA-anläggningen.

Huvudmannen har ändå med stöd av 17 § vattentjänstlagen rätt att vänta med arbetena om dessa
• behöver samordnas med andra arbeten
• följer huvudmannens utbyggnadsplan.

Huvudmannen kan också med stöd av 18 § vattentjänstlagen vägra inkoppling av en ny fastighet eller koppla bort en redan ansluten fastighet
• innan anläggningsavgiften är betalad
• om fastighetens VA-installation har väsentliga brister.

I propositionen till vattentjänstlagen (prop 2005/06:78, sid 70) anges ”väsentliga brister” exempelvis vara avsaknad av återströmningsskydd, avsaknad av oljeavskiljare, felkopplade ledningar, läckande spillvattenservis, ej godkänd mätarplats. Syftet är att skydda VA-anläggningen från undermåliga VA-installationer som riskerar att förstöra eller medföra olägenheter för VA-verksamheten och VA-kollektivet.