Hoppa till huvudinnehåll

TCG

När nya företagspartners ansluter sig till Svenskt Vatten görs en övergripande presentation av företaget på Svenskt Vattens hemsida.

Hur skulle ni vilja beskriva ert företag? 

För att kunna effektivisera en verksamhet krävs tillgång till riktig, relevant och inte minst informationssäker dokumentation och information. Med målet att skapa bättre ordning och reda i all den tekniska anläggningsinformationen kan TCG som ett leverantörsoberoende konsultbolag, bidra till att bl.a. VA bolagen kan höja informationskvalitén i den tekniska anläggningsinformationen.

TCG består av högt kvalificerade experter inom digitalisering, affärsmodellering och IT arkitektur, verksamhetstransformation, integration, PLM & BIM och anläggningsmasterdata, där vår ambition är att skapa värde hos våra kunder med hjälp av vårt ramverk, best praxis, våra utbildningar och vår djupa kunskap och samlade breda erfarenhet.

Vad är företagets främsta fokus närmsta 5 åren?

TCG;s fokus under de närmaste 5 åren är att vara den självklara partnern avseende digital transformation​ inom teknisk informationshantering​. TCG;s vision är att göra det svåra enklare och vår strategi för att lyckas är att kunna erbjuda kompletta tjänster och verktyg. Men också dela med oss av våra erfarenheter. Allt för att våra kunder ska kunna genomföra en effektiv digital transformation med målet att uppnå en riktig, relevant, tillgänglig och säker informationshantering.

Vad anser ni är VA-branschens största utmaning på 5 - 10 års sikt?

Kraven på digitalisering, standardisering och informationssäkerhet ökar, myndigheternas krav ökar och anläggningarnas komplexitet ökar. Kostnaderna måste hållas nere samtidigt som den yngre generationen förutsätter att verksamheten har tillgång till användarvänliga IT stöd.

Detta kräver sammanhållna affärsprocesser genom anläggningens hela livscykel. Från kravställningen via detaljprojekteringen till drift, underhåll, men också lager, inköp och inte minst ekonomisk uppföljning.

Tillsammans med den informationsskuld som ofta finns och de stora investeringsbehov som ska genomföras, innebär det att det i VA-branschen finns stora effektiviserings- och besparingsmöjligheter.

Vilken förflyttning anser ni behöver åstadkommas i VA-branschen på 5 – 10 års sikt? 

Branschen måste, precis som alla andra branscher, genomföra en förändringsresa. En resa som ser till helheten. Genom hela organisationen och under anläggningens hela livscykel.

Det handlar inte bara om IT utan också om affärsprocesserna, olika intressenters informationsbehov och hur man söker information. Hur man långsiktigt säkerställer informationskvalitén, hur man säkerställer informationssäkerheten och hur IT systemen kan stödja dessa processer för att säkerställa en effektiv tillgångsförvaltning!

Varför har ni valt att bli partner med Svenskt Vatten? Therese Andersson, TCG
Vi är övertygade om att en starkare samverkan inom branschen möjliggör en effektivare, snabbare och mer framtidsriktad förflyttning. TCG kan bidra med kunskap och erfarenheter från flera olika projekt inom VA- och andra branscher. 

Rätt anpassad till de olika företagens förutsättningar och storlek kan vår samlade branschkunskap ha ett stort värde för både små, medelstora och större företag.

Fem fakta

  • Företagsnamn: TCG AB
  • Antal anställda: 14 + ett stort partnernätverk av specialister
  • Antal kontor: 1 fysiskt kontor.
  • Hemsida: www.tcg.se
  • Fun facts:
     Om inte alla i organisationen talar ”samma språk”. Hur ska då såväl människor som datorerna kunna förstå varandra?