Vägledning för val och prioritering av mellankommunala vattenförsörjningsåtgärder - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning för val och prioritering av mellankommunala vattenförsörjningsåtgärder

Resurser och förutsättningar för att på egen hand hantera de utmaningar vattensektorn står inför skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna. Det har lett till en ökad efterfrågan på regionalisering och mellankommunal samverkan för att hantera den framtida dricksvattenförsörjningen. Mellankommunal samverkan innebär att fokus flyttas från det kommunala till det regionala perspektivet och att antalet beslutsfattare och intressenter ökar vid val av alternativa åtgärder. Det leder i sin tur till ett ökat behov av ett mer strukturerat och transparent beslutsfattande för att lösa de gemensamma, och i vissa avseenden nya och mer komplexa, utmaningarna. Beslut kring mellankommunal samverkan och andra regionala åtgärder fattas dock ofta utan någon enhetlig metod för att prioritera och rangordna alternativen baserat på deras miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter. Inom forskningsprojektet ReWarDS (finansierat av Formas 20152019) har en generell beslutsstödsmodell för utvärdering av regionala vattenförsörjningsåtgärder, inklusive organisatoriskt samgående, tagits fram. Modellen bygger på de vedertagna metoderna multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys för bedömning av om åtgärderna leder till en ökad eller minskad hållbarhet samt om de är samhällsekonomiskt lönsamma. Osäkerheter i indata beskrivs med hjälp av statistiska fördelningar och beräkningarna görs med Monte Carlo-simuleringar, så att även osäkerheter i slutresultaten kan analyseras. Arbetet har publicerats vetenskapligt, men för att modellen ska kunna användas av kommuner och regionala organisationer behöver även en vägledning med tillhörande användarvänligt beräkningsverktyg tas fram. Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att tillgängliggöra den framtagna beslutsstödsmodellen för VA-branschen. Modellen ska direkt kunna tillämpas inom vattensektorn för att stötta i val och prioriteringar av mellankommunala åtgärder baserat på utvärderingar av deras ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Organisation & juridik
Projektnummer:
Projektledare:
Lars Rosén
Organisation Projektledare:
Chalmers Tekniska Högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
700 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 413 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-06-30