Väderradarteknik inom VA-området test av metodik - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Väderradarteknik inom VA-området test av metodik

X-band väderradarteknik som kan mäta högupplöst nederbörd i lokala molnformationer, har de senaste åren utvecklats snabbt och kan idag användas som ett utmärkt komplement att styra VA-system. VA SYD deltar t.ex. i det Vinnovafinansierade projektet Future City Flow (FCF). En del av FCF handlar om att prognostisera hur avloppssystemet skulle svara på olika tänkbara väderutfall och utifrån svaren optimera styrningen för att t.ex. minska bräddning, risken för källaröversvämningar och för att optimera driften av reningsverken. En väderradar kommer att vara en viktig framgångsfaktor i projektet. VA SYD kommer tillsammans med Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Sweden Water Research och SMHI att utan kostnad låna en väderradar under en två månaders testperiod från 1/7 - 31/8. VA SYD har gjort ett förarbete med att analysera och lokalisera en utmärkt installationsplats på Dalby vattentorn i Lunds kommun. SMHI har bekräftat att placeringen är väl lämpad för väderradarmätning. Syftet med testperioden är att få fram ett utförligt underlag hur väderradarn kan implementeras med VA SYDs övriga VA-verksamheter samt att förbättra och validera kvaliteten på data ifrån väderradarn. Till exempel ska följande aspekter undersökasUtvärdera och föreslå konkreta VA-tekniska tillämpningar baserat på mätdata ifrån väderradarn Validera data ifrån väderradarnGöra en litteraturstudie och utvärdera kritiska parametrar för en väderradaranläggning.I projektarbetet kommer VA-tekniska tillämpningar av väderradartekniken att föreslås och utvärderas. Exempelvis är det möjligt att optimera driften av pumpstationer, ledningsnät och reningsverk. En lyckad optimering minskar antalet källaröversvämningar, volymen bräddat avloppsvatten och gynnar driften av reningsverken. Slutsatserna från detta projekt kommer att bidra till hela svenska VA-branschen och blir en referens för framtida utvecklingsarbete av väderradartillämpningar inom VA-området.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Nicholas South
Organisation Projektledare:
Ledningnätsavdelningen på VA SYD
Totalt beviljad finansiering av SVU:
345 000 SEK
Projektets totala kostnad:
695 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-12-31