VA-kluster Mälardalen 2016-2018 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-kluster Mälardalen 2016-2018

VA-kluster Mälardalen är ett delvis regionalt kluster som samordnar forskning och utbildning inom VA. Klustret bildades 2010 och har under sex år mycket framgångsrikt bedrivit forskning och utbildningsverksamhet inom VA-området. Under klustrets första två projektperioder har vi lyckats väl med att skapa en mötesplats för VA i Mälardalen och andra områden samt skapa en stor mängd samarbeten mellan forskare och verksamhetsutövare. Föreliggande ansökan avser finansiellt stöd för VA-kluster Mälardalen för perioden 2016-2018. För den nya projektperioden har klustret utökats med en ny medlemsorganisation: Enköpings kommun och klustret består nu av 18 organisationer. Under kommande projektperiod avser vi att introducera s.k. ämnesutskott som ska underlätta samarbetet med övriga högskoleprogram och andra intressenter. Vi har också tagit fram en ny finansieringsmodell som innebär att samtliga VA-organisationer årligen budgeterar för FoU aktiviteter och enklare kan samordna ekonomiskt deltagande oavsett budgetcykel. Vi avser att bedriva högkvalitativ forskning inom området Resurseffektiv avloppsvattenrening och hållbar närings- och vattenåterföring för en bättre miljö med särskilt fokus på: (i) Innovativa och klimatsmarta processlösningar, (ii) Systemanalytiska metoder för resurseffektiv avloppshantering, (iii) Metoder för hållbar slamhantering och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark, och (iv) Metodik och kunskapsunderlag för uppströmsarbete. Vi kommer även att samverka inom grundutbildning, doktorandutbildning och utbildning för yrkesverksamma. Kunskaper som tas fram inom klustret kommer att integreras i olika utbildningsinsatser. Klustret ska också användas för att definiera och handleda examensarbeten. Det kommer även under kommande projektperiod att aktivt bedriva informationsspridning både genom klustrets hemsida (www.va-malardalen.se), nyhetsbrev, tekniska rapporter, vetenskapliga publikationer och årliga workshops.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Bengt Carlsson
Organisation Projektledare:
Uppsala universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
7 200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
127 200 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30