Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

I Sverige utreds och projekteras i ökande takt alltfler och olika typer av anläggningar för både rening och flödesutjämning av dagvatten. På sistone har nya typer av anläggningar börjat projekterats för att uppnå en bättre integration inom mindre områden, såsom olika former av makadamdiken, biofilter (växtbäddar), skelettjord, filtermagasin m.m. Detta medför att det finns ett starkt behov av en uppdaterad och kompletterad samlad dimensioneringsrapport som även tar hänsyn till fler platsspecifika förutsättningar samt till både rening och fördröjning. Det övergripande syftet med denna studie är att ta fram en uppdaterad rapport med dimensioneringsanvisningar enligt de senaste erfarenheterna från projekterade och byggda anläggningar. Den ska omfatta i princip alla typer av dagvattenanläggningar som projekteras i Sverige idag. Den skall behandla både rening och flödesutjämning i separata eller kombinerade anläggningar med båda funktionerna. Målet med rapporten är att den skall kunna användas av en bred målgrupp som hjälp att dimensionera och utforma anläggningar i syfte att uppnå en tillräckligt bra funktion.Vi samlar in och sammanställer praktiskt användbara resultat från pågående forskning och utveckling, i detta fall inte minst från de projekt som genomförts och genomförs av Luleå Tekniska Universitet (LTU). För att bättre lyckas med detta utreds dimensioneringsmetoderna och skrivs rapporten i ett nära samarbete mellan StormTac och LTU. För att få fram en sådan omfattande och uppdaterad rapport gäller det att samla in många erfarenheter från olika håll, såsom de artiklar och rapporter som skrivits, speciellt under de senaste 20-åren. Även en internationell litteraturstudie kommer göras. De metoder som används idag kommer att granskas kritiskt och vid behov uppdateras, revideras och kompletteras.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Thomas Larm
Organisation Projektledare:
StormTac AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
550 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-11-30