Tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpat system för typgodkännande av produkter i kontakt med dricksvatten (5T) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpat system för typgodkännande av produkter i kontakt med dricksvatten (5T)

Det finns idag inga tydliga svenska myndighetskrav på de material och produkter som används i kontakt med dricksvatten på vattenverk och i distributionsanläggningar. Det har hittills varit svårt att tillämpa dagens system för typgodkännande på de produkter som används i kontakt med dricksvatten i yttre va-anläggningar. Boverkets byggregler (BBR) gäller inte utanför byggnader så typgodkännandet måste ske genom att allmänt formulerade funktionskrav i Plan och Bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen översätts till specifika produktkrav. För flera produktgrupper som va-organisationerna har behov av att använda i sina anläggningar saknas idag typgodkända alternativ.Ett typgodkännande skall omfatta alla relevanta egenskaper för en produkt, såväl hälsomässiga som mekaniska egenskaper och åldringsbeständighet. För att anpassa certifieringsreglerna efter va-branschens krav kan kompletteringar och anpassningar behöva göras inom flera områden. Det är framförallt när det gäller de hygieniska egenskaperna som va-organisationerna har efterfrågat vägledning därför inriktas detta på projekt på att ta fram generella riktlinjer beträffande hygieniska egenskaper. Det arbetssätt som kommer att användas i projektet kan senare användas för att ta fram motsvarande generella riktlinjer beträffande mekaniska egenskaper och åldringsbeständighet. De generella riktlinjerna tas fram i form av workshops, heldagar vid tre tillfällen.Temat för respektive workshop bör vara-Allmänna riktlinjer som gäller alla typer av material och produkter-Riktlinjer för produkter av organiska material-Riktlinjer för cementbaserade produkterProjektet föreslås genomföras av en arbetsgrupp med representanter för typgodkännande företagen och va-organisationer. De förslag till generella riktlinjer som tas fram av arbetsgruppen stäms av med en referensgrupp med representanter för myndigheter och Svenskt Vattens dricksvattenkommitté.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Dinko Lukes
Organisation Projektledare:
Swerea KIMAB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
488 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-10-31