Tillskottsvatten – Kvantifiering och konsekvensanalys för reningsverk och ledningsnät - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tillskottsvatten – Kvantifiering och konsekvensanalys för reningsverk och ledningsnät

Tillskottsvatten orsakar problem i VA-systemen. Sedan 90-talet har många svenska kommuner bedrivit aktivt arbete med att minska tillskottsvattenmängderna. Trots detta kvarstår problemen. Det finns behov av uppdaterad och ökad kunskap och kartläggning av:

 

Hur ser dagens tillskottsvattensituation ut bland svenska kommuner, orsaker och konsekvenser för avloppssystemen, ledningsnätens förnyelsearbete och reningsverkens olika steg? Vilka effekter har genomförda åtgärder gett?
Går det att urskilja förändringar i dagens/framtidens problembild och klarläggande om vad dessa beror på?
Vilka åtgärder krävs m.h.t. dagens och kommande förväntade tillskottsvattenmängder och ökade reningskrav och miljökrav ur ett recipientperspektiv?
Slutsatser för hur man kan värdera och prioritera åtgärder på ledningsnät och reningsverk för att begränsa konsekvenserna av tillskottsvatten.
Målsättningen är att:
Beräkna och sammanställa nyckeltal för att jämföra omfattningen av tillskottsvatten mellan olika va-verksamheter, för prioritering av insatser och för kommunikation av problembilden mellan VA-tekniker och andra aktörer och beslutsfattare i kommunen.
Visa hur åtgärder på reningsverket och ledningsnätet i samverkan påverkar utsläpp från ledningsnätet och reningsresultat och därmed belastning till recipienten. Utifrån det kan effekten av olika åtgärdspaket jämföras, vilket ger kommunerna underlag för att sätta samman kostnadseffektiva och hållbara åtgärdspaket.
Ta fram en metodik för val av och prioritering av åtgärder på och mellan ledningsnät och reningsverk för att lösa miljökonsekvenserna till följd av tillskottsvatten med utgångspunkt i det tidigare SAMOVAR perspektivet, d.v.s. sammanvägt synsätt på ledningsnät-reningsverk och miljökonsekvenserna för recipienten.
Genomförandet baseras på medverkan av ett antal svenska VA-organisationer och deras system, förutsättningar, erfarenheter och data som grund.

 

Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Ingemar Clementson
Organisation Projektledare:
DHI Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
400 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 602 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30