Slamspridning på åkermark - långsiktiga effekter på jord och gröda, samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Slamspridning på åkermark - långsiktiga effekter på jord och gröda, samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier

De två fältförsöken med slamspridning på åkermark i sydvästra Skåne har pågått sedan 1981, och är därmed unika i världen. Målsättningen är att utvärdera och kvantifiera effekterna av tillförsel av näringsämnen, metaller, mikrospårämnen och mullbildande ämnen. Resultaten från försöken har i stor utsträckning bidragit till dagens kunskapsläge om den långsiktiga effekten på såväl mark som gröda vid spridning av avloppsslam på åkermark. För närvarande skrivs en vetenskaplig artikel som ska sammanfatta 33 års resultat. Inom projektet har även en omfattande litteraturstudie om organiska mikroföroreningar genomförts och en studie av mikroplaster i slam och slamgödslad jord har startats. Inom ramen för fortsättningen av de långliggande fältförsöken avser vi nu även göra en specialstudie om förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier och antibiotikaresistensgener i slam och slamgödslad jord. Studien kommer att utföras av forskare vid Göteborgs universitet, bl.a. med egenutvecklad teknik för att analysera stora mängder DNA-data, vilket är nödvändigt för att hitta och kvantifiera resistensgener.

 

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Per-Göran Andersson
Organisation Projektledare:
Hushållningssällskapet Skåne
Totalt beviljad finansiering av SVU:
598 000 SEK
Projektets totala kostnad:
2 826 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-12-31