Risk-baserat beslutsstöd för säkert dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Risk-baserat beslutsstöd för säkert dricksvatten

​Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla metoder för beslutsstöd för att nå en kostnadseffektiv och hållbar minskning av hälsorisker från mikrobiologisk och kemisk förorening av dricksvattensystem. Projektet är interdisciplinärt och förenar mikrobiologi, akvatisk kemi, epidemiologi och vattenteknik med riskbedömning och beslutsteori. Projektet är också trans-disciplinärt genom den nära samverkan och kommunikationen mellan forskar och andra intressenter i vattentjänstbranschen. Projektet har en hög samhällelig relevans och kommer att ge följande nyckelresultat: (1) Metoder för prediktion av inverkan från fekala föroreningskällor på mikrobiell förekomst och sammansättning i råvatten; (2) Snabbare och mera korrekta metoder för bedömning och prediktion av effektiviteten hos mikrobiologiska barriärer i vattenreningsverk; (3) Kvantifiering av mikrobiologiska och kemiska risker i distributionsnätet för att möjliggöra en välgrundad prioritering av riskreducerande åtgärder; (4) Enklare metoder som ger vattenproducenter möjlighet att förutsäga råvattenkvalitet, bedöma​ barriärverkan, införa snabb processövervakning och identifiera föroreningstillfällen i distributionsnätet; och (5) Ett ramverk för beslutsstöd där riskbedömning integreras med kostnads-nyttoanalys för att utvärdera den samhällsekonomiska lönsamheten av åtgärder i syfte att åstadkomma en hållbar reduktion av hälsoriskerna i dricksvattensystem.

Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
Projektledare:
Lars Rosén
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
8 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
15 998 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30