Rekommendationer för redovisning av modellutredningar för avloppsledningsnät - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rekommendationer för redovisning av modellutredningar för avloppsledningsnät

Hydrauliska ledningsnätsmodeller är kraftfulla verktyg som används för såväl projektering som för utredning av befintligt ledningsnät. Det finns otaliga inställningar som kan göras i en modell. Det finns riktlinjer för hur en modell ska byggas upp i till exempel SVU Rapport 2016-15, men valmöjligheterna är många. Det är också framförallt fokus på uppbyggnad av modeller men inte så mycket fokus på redovisning.Ofta genomförs utredningar som konsultuppdrag då att beställaren ofta saknar programvaran alternativt inte har personal att utreda allt själv. Efter utredning erhåller beställaren en rapport och en modell men då beställaren ofta saknar tillgång till programvaran är det svårt för denne att till fullo kunna granska utredningen. Vid modelluppbyggnad är det inte ovanligt att fel uppstår vilka kan vara svåra att upptäcka. Det kan handla om konstiga inställningar eller slarvfel men det kan också vara så att underlaget som tagits fram för utredningen varit ofullständigt.Konsulten å sin sida kan alltså sakna kunskap om ledningsnätet i området och gjort utredningen på ofullständigt material och beställaren kan inte granska själva modellen. Detta är ett problem.Projektet vill ta fram tydliga rekommendationer för hur modellutredningar ska redovisas på ett transparent och granskningsbart sätt. Detta ska göras i form av en sammanställning av beskrivande statistik för modellen i fråga samt förslag till kartpresentation. Projektet vill vidare ta fram en stödjande rapportmall för modelluppdrag.Projektet inleds med en workshop med beställare och konsulter för att ta fram goda exempel och lyfta fram målgruppens förväntningar.Arbetsgruppen tar fram förslag till redovisning.Parallellt med arbetet genomförs ett antal examensarbeten i syften att belysa viktiga parametrar att redovisa.Slutligen föreslås en inarbetning i den tidigare SVU-Rapporten eller som en fristående fortsättning.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Mathias von Scherling
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
452 500 SEK
Projektets totala kostnad:
904 500 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-09-30