Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar - en fullskalestudie - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar - en fullskalestudie

Kommunala markbäddar kan vara en robust och resurseffektiv lösning för t.ex. landsbygdsområden. Risker med läkemedelsrester i akvatisk miljö får alltmer uppmärksamhet idag, och avloppsvatten är en stor transportväg från användare till miljö. Det finns forskningsstudier som antyder att markbaserade anläggningar skulle kunna ha lika bra eller bättre läkemedelsreduktion än avloppsreningsverk. Det skulle därför vara relevant att utreda vilken läkemedelsreduktion som uppnås i en kommunal markbädd jämfört med avloppsreningsverk.

Projektet avser att utföra mätningar av läkemedelsreduktion i en befintlig kommunal markbädd hos MittSverige Vatten & Avfall och jämföra med läkemedelsreduktion i ett reningsverk med satsvis biologisk rening. Projektet planerar även att jämföra läkemedelsreduktion mellan naturgrus och bergkross. Naturgrus är en ändlig resurs med stor betydelse för vattenförsörjningen som därför skulle behöva ersättas av andra material, där bergkross är ett möjligt ersättningsmaterial. I ett pågående projekt mäts bl.a. BOD, kväve, fosfor och smittämnen. I det ansökta projektet avser vi att komplettera mätningarna med mätningar av läkemedelsrester samt fler mätningar av smittämnen. Tillsammans med resultaten från det pågående projektet avser vi att det ansökta projektet ska resultera i generella slutsatser kring markbäddens styrkor och svagheter som kommunal avloppslösning i landsbygdsområden. 

Provtagningen av läkemedel och smittämnen planeras pågå under två år. Vid såväl markbädden som avloppsreningsverket tas prov under perioden maj–september där läkemedel och smittämnen utvärderas. Hos markbädden planeras även prov av smittämnen fördelat över året, samt en tätare provtagning under midsommar. En fältmätning av vattengenomsläpplighet planeras i slutet av projektet eftersom ev. igensättningseffekter kan ha stor påverkan på reningsfunktionen. En litteraturstudie kommer att utföras för att studera hur rening av läkemedel och smittämnen påverkas av val av avloppslösning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Elin Ulinder
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
608 800 SEK
Projektets totala kostnad:
1 675 608 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-04-30