Projektprogram för forskning och utveckling inom dricksvattenområdet i Sverige från råvatten till tappkran, DRICKS, Projektperiod 2018-2020 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Projektprogram för forskning och utveckling inom dricksvattenområdet i Sverige från råvatten till tappkran, DRICKS, Projektperiod 2018-2020

Sedan starten 2003 har DRICKS bedrivit dricksvattenforskning i nära samarbete med svenska dricksvattenbranschen vilket resulterat i att DRICKS idag samarbetar med tio medlemskommuner för att identifiera behov och producera tillämpbara resultat, verktyg och publikationer, vilket även kommer övriga va-Sverige till nytta. I denna ansökan, 20182020, har vi gått grundligt tillväga och tillsammans med va-branschen arbetat fram fyra tydligt prioriterade projekt med de största utmaningarna för branschen de kommande 520 åren. Projekten har följande områden och inriktningar (i) Beslutsstöd för framtida utmaningar där modeller för att analysera och jämföra alternativa åtgärdsförslag för utmaningar kring klimatförändringseffekter, ökat eller minskat vattenbehov, åldrande system m.m. (ii) Hållbar drift av distributionsnät för säker vattenkvalitet där ny sensorteknik för online-övervakning utvärderas tillsammans med metoder för bedömning av hälsorisker. (iii) Förekomst av kemiska ämnen och barriärverkan där ökad kunskap kemiska föroreningar i ytvatten samt beredningsprocessernas effektivitet att avskilja dessa kartläggs. (iv) Biofilter och mikrobiologiska barriärer där biofilmens effekt på vattenrening, barriärverkan, biostabilitet och framtagande av analytiska biomarkörer står i fokus. Samtliga fyra projekt genomförs integrerat mellan DRICKS tre medlemsuniversitet och i nära samarbete med våra tio medlemskommuner. Stor vikt läggs vid att projekten skall ge genomslag för branschen i närtid där resultaten skall bli tillämpliga i dricksvattenproducenternas system senast inom 3-5 år efter att projekten är avslutade. Vi kommer leverera kunskap och metoder inom (i) beslutstödsmetoder, (ii) metoder om sensorer för tidig varning, (iii) kemiska föroreningars förekomst och avskiljningseffektivitet i olika beredningsprocesser (iv) nya biomarkörer för barriärverkan. Vi arrangerar årliga DRICKS-seminarier och workshoppar för branschen där resultat presenteras i aktuella ämnen.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
Projektledare:
Thomas Pettersson
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
6 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
12 000 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-12-31