Processmodellering vid svenska avloppsreningsverk - Kunskapssammanställning och barrier buster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Processmodellering vid svenska avloppsreningsverk - Kunskapssammanställning och barrier buster

Under mer är 40 års har forskning och utveckling pågått för att utveckla processmodeller för avloppsreningsverk (ARV). Idag finns väl etablerade delmodeller för såväl de fysikaliska som de biologiska processerna och de vetenskapliga framstegen har i stor utsträckning omsatts i praktik med flera olika kommersiella simuleringsprogram med användarvänliga gränssnitt tillgängliga. Dynamiska datorbaserade modeller skapar förutsättningar för att utvärdera prestanda, ge beslutsunderlag för investeringar, simulera ny driftsättning innan verklig implementering och göra scenarioanalyser med framtida krav på reningsverket. Medan användningen av processmodeller på många håll i världen idag är ett etablerat verktyg finns endast några fåtal exempel på användande i Sverige. Till följd av den växande befolkningen i urbana miljöer, striktare utsläppskrav och klimatförändringar står Sveriges ARV inför stora förväntade investeringsbehov. Användandet av modellering vid design av ny-, om- eller tillbyggnationer ökar träffsäkerheten i dimensionering vilket möjliggör att kostsamma över-/eller underinvesteringar kan undvikas. Sammantaget är potentialen mycket stor, men en ökad kunskapsspridning är ett viktigt steg på vägen för att besegra barriärerna för praktisk tillämpning av modellering av ARV i Sverige vilket är syftet med det här projektet. Projektet har tre huvudsakliga delmoment (1) byggande av kunskapsportal, (2) modelleringsworkshop och (3) Barrier-buster avslutande seminarium. Inhämtande av information kommer att ske genom en litteraturstudie och intervjuer med användare i Sverige och USA. Tre lyckade fall av användning av modellering kommer presenteras. Under workshopen kommer en fallstudie genomföras för Lidköping ARV. Projektets målgrupp är processingenjörer/driftpersonal och beslutsfattare vid svenska reningsverk samt konsulter. Referensgruppens starka förankring i såväl forskning som praktisk användning av modellering garanterar tillämpligheten av projektets leverans.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Magnus Arnell
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
298 200 SEK
Projektets totala kostnad:
496 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30