Planering och genomförande av investeringar en branschövergripande analys - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Planering och genomförande av investeringar en branschövergripande analys

De kommunala investeringarna i vatten- och avlopp uppgår idag till ca 12 miljarder, vilket är ungefär 11 % av de totala investeringarna som Sveriges kommunkoncerner genomför. Kalkyler pekar dock på att nivån borde öka väsentligt. För att klara denna utmaning krävs effektiva kommunala organisationer med avseende på att planera och genomföra investeringar, vilka denna studie ämnar studera utifrån ett branschövergripande perspektiv.Följande tre frågor avser projektet att belysaFinns det skillnader i förmågan att planera och genomföra investeringar som går att härleda till val av organisationsform? Finns det skillnader i förmågan att planera och genomföra investeringar som går att härleda till organisationens tillgång till kompetens? Finns det skillnader i förmågan att planera och genomföra investeringar som går att härleda till organisationens tillgång till finansiering? Den föreslagna studien är en kvantitativ studie, där faktorer som speglar organisationsform, tillgång till kompetens och finansieringsförutsättningar sätts i relation till genomförda investeringar, budgetföljsamhet och framtida budgeterade investeringar.Det empiriska materialet kommer att utgöras av data för åren 2013-2017 samt budget 2018-2020. Insamlingen av data kommer vara handplockad från kommunernas/bolagens årsredovisningar, VASS, tidigare organisationsstudier för Svenskt Vatten, Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Studien kommer inte att använda enkäter (pga. enkättrötthet). Analys sker genom multipel regressionsanalys för att identifiera eventuella samband.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
Projektledare:
Mattias Haraldsson
Organisation Projektledare:
Mattias Haraldsson
Totalt beviljad finansiering av SVU:
210 000 SEK
Projektets totala kostnad:
289 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-07-30