Hoppa till huvudinnehåll

Nya analystekniker för spårning av miljöföroreningar vid dricksvattentäkter

Projektet är inriktat mot Svenskt Vattens forskningsområde Dricksvatten, och det särskilt prioriterade området Analys- och mätmetodik för utveckling av metoder för driftuppföljning samt kontroll och tidig upptäckt av föroreningspåverkan. Luleå kommuns reservvattentäkt vid Gäddvik ska fungera som demonstrator för utveckling och tillämpning av framtagna tekniker. Resultat från projektet kommer att kunna överföras till användare inom fem år i och med Luleå kommuns deltagande i projektet.Vid Luleå tekniska universitet pågår under 20162019 projektet Waterface Environmental Forensics med finansiering från Tillväxtverket, Länsstyrelsen Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Environmental Forensics är ett brett ämnesområde, där fältstudier av provtagningsområden kombineras med analytisk kemi, miljökemi, biogeokemisk modellering och datatolkning. Den övergripande målsättningen i Waterface är att utveckla innovativa analysmetoder och tolkningsverktyg för att spåra och kvantifiera föroreningar och föroreningskällor. Medel som söks från Svenskt Vatten kommer att integreras med det pågående Waterfaceprojektet och medge en betydande utökning av två doktoranders arbete med att utveckla isotop- och screeninganalyser för att spåra grundvattenursprung och föroreningskällor, och att utveckla och lansera innovativa tolkningsverktyg för dessa analyser.I projektet deltar förutom Luleå tekniska universitet analyslaboratoriet ALS Scandinavia AB och ÅF Infrastructure AB i Luleå. Luleå och Bodens kommuner deltar i projektet som potentiella användare av framtagna tekniker. ALS Scandinavia AB är nationellt och internationellt ledande inom området avancerade grundämnesanalyser. I kombination med miljökonsulter vid ÅF Infrastructure AB i Luleå ger detta utomordentligt goda förutsättningar att vidareutveckla analysmetoder och tolkningsverktyg med direkta tillämpningar på dricksvattenförsörjning.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
Projektledare:
Anders Widerlund
Organisation Projektledare:
Luleå tekniska universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
974 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-05-31