Mätning av växthusgasutsläpp med innovativ teknik på Linköpings avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mätning av växthusgasutsläpp med innovativ teknik på Linköpings avloppsreningsverk

Under avloppsvattenreningen kan produkter bildas som leder annan negativ miljöpåverkan än utsläpp till vatten. Ett exempel är bildning av metan och lustgas som har 86 respektive 268 gånger större klimatpåverkan per kg gas jämfört med koldioxid under en 20-årsperiod. Detta gör ökade utsläpp, eller upptäckten av okända utsläpp, av dessa gaser väldigt betydelsefulla. Tidigare studier för att kvantifiera och reducera växthusgasutsläpp vid avloppsvattenrening har i regel genomförts med etablerade tekniker som är invasiva i bemärkelsen att de kan påverka systemet som studeras och därmed även flödena och kan leda till ändrade förhållanden jämfört med den fullskaliga verksamheten. I detta projekt vill vi använda en helt ny icke-invasiv teknik i form av en kamera som på avstånd kan fotografera och filma gasflöden som har tagits fram av Linköpings Universitet. Därmed öppnas nu unika möjligheter att studera bildning av växthusgasutsläpp i olika tidsperspektiv (från tim- till årstidsvariationer) och hur de kan begränsas i full skala på reningsverk under tiden som verksamheten pågår som vanligt utan att den påverkas av mätningarna. Syftet är också att mäta och kvantifiera växthusgasutsläpp från lagring av slam som genomgått några olika behandlingar i syfte att minska metangasproduktionen. Resultaten ska jämföras med samtidiga mätningar med etablerad teknik (utförs av RISE) och satsvisa utrötningsförsök på laboratoriet för att bedöma den nya teknikens möjligheter att kvantifiera växthusgasutsläpp på ett trovärdigt sätt. Projektet kommer att utföras i samarbete mellan Tekniska verken, Linköpings Universitet och RISE där en referensgrupp knyts till projektet från Mälardalsklustret.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Sören Nilsson Påledal
Organisation Projektledare:
Tekniska verken i Linköping AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
440 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 405 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-10-31