Kapacitet för VA-investeringar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kapacitet för VA-investeringar

Det finns ett behov av att analysera hur det fungerar med investeringar inom VA-området med avseende på kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring, förmåga att hålla tidplaner och budget. I takt med att VA-investeringstakten i Sverige ökar ställs det högre krav på ett systematiskt beslutsfattande med bra beslutsunderlag så att rätt investering utförs i rätt tid till rätt kvalitet.
RISE Research Institutes of Sweden driver projektet tillsammans med projektets samarbetspartners som är NSVA, Ängelholms kommun, Skellefteå kommun och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
RISE upplägg bygger på att utifrån en öppen och konstruktiv dialog tillsammans med ovan nämnda kommunala projektägare och deras samarbetspartners (teknikkonsulter och entreprenörer). Utifrån tre specifika projekt som fungerar som fallstudier identifieras och föreslås förbättringar till projektprocessen avseende på kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring, förmåga att hålla tidplaner och budget. Detta görs genom en processkartläggning som ska leda till utveckling av projektprocessen.
Projektet förväntas uppnå och leverera:

 

  • En ökad förståelse för våra olika roller som beställare, konsulter och entreprenörer i den komplexa arbetsprocess vi arbetar i.
  • En rapport inklusive en checklista som är vägledande och rådgivande i projektprocessen med avseende på kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitet, förmåga att hålla tidplaner och budget. Rapport och checklista ska vara lätt att ta till sig för både stora och mindre kommuner som driver stora va-investeringsprojekt och vänder sig till va-chefer, va-ingenjörer, projektledare, projektchefer och va-strateger i kommunala organisationer. Rapportens resultat ska vara tillämpbara på va-investeringsprojekt generellt.
  • Påbörja utvecklingen av en motsvarighet till Trafikverkets fyrstegsprincip anpassad för VA-investeringar.

 

Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
Projektledare:
Helena Mårtensson
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
775 000 SEK
Projektets totala kostnad:
893 555 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30