Jämförande fullskalestudie av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar utvärderingsfas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Jämförande fullskalestudie av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar utvärderingsfas

Kommunala markbäddar används på flera håll i Sverige för avloppsvattenrening och är en enkel teknik för att uppnå en hög och stabil biologisk rening. Som praxis används naturgrus som filtermaterial. Eftersom naturgrus är en begränsad resurs finns det dock miljömässiga och ekonomiska skäl att hitta ersättningsmaterial. Bergkross är ett tänkbart ersättningsmaterial men det fattas kunskap för att avgöra om reningsresultaten är jämförbara med naturgrus för markbäddar i full skala. En förutsättning för att uppnå god biologisk rening är att vattengenomsläppligheten i bergkrossmaterialet inte är för hög eller för låg.Projektet avser att använda en planerad kommunal markbädd hos MittSverige Vatten för att göra en jämförande studie i fullskala mellan två parallella bäddar med naturgrus respektive bergkross. Syftet är att genom utvärdering av anläggningen bidra till framtida kunskap om, och i så fall under vilka förutsättningar, bergkrossmaterial kan ersätta naturgrus i markbäddar för kommunal avloppsvattenrening. I projektet kommer det att ske provtagning i syfte att utvärdera reningseffekter av olika ämnen och förändringar i vattengenomsläpplighet i materialen. Vattengenomsläpplighetsmätningarna (som görs i fält) kompletteras med laboratoriemätningar av vattengenomsläpplighet vid olika packning av materialet. Provtagningen av reningseffekter kommer att pågå i två år. Varje år tas åtta stickprov och två provtagningsserier i samband med flödestoppar hos anläggningen för att bedöma hur reningseffekten påverkas av säsongsberoende skillnader i belastning. En litteraturstudie ingår och kommer att fokusera dels på den allmänna funktionen hos kommunala markbäddar, dels på en utredning av fältmetoder för vattengenomsläpplighetsmätning.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Elin Ulinder
Organisation Projektledare:
JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Totalt beviljad finansiering av SVU:
556 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 112 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-06-30