Hoppa till huvudinnehåll

Hur mycket miljögifter fanns i vårt dricksvatten 1990?

Genom samling och arv har jag 40 olika konserverade vattenprover från svenska dricksvattenverk tagna underperioden 1988-1993. Proverna är tagna från Skellefteå i norr till Simrishamn i söder, men med tyngdpunkten frånvattenverk belägna i Mälardalen. Merparten av vattenproverna kommer från vattenverk som ännu är i drift. Kemiskanalys av vatten görs med successivt allt noggrannare metoder. Sedan 1990-talet har de kemiska analysmetodernaförfinats och detektionsgränserna för kemiska ämnen i vatten sänkts från mikrogram per liter till bråkdelar avnanogram per liter. I detta projekt kommer vattenproverna att analyseras med semikvantitativ vätske- ochgaskromatografi följd av massektroskopi (GS-MS/MS, respektive HPLC-MS/MS). Syftet är att undersökavattenproverna och bestämma hur mycket halterna av främmande kemiska ämnen ändrats i dricksvattnet. Det unikamed dessa analyser är att de konserverade vattenproverna kan jämföras med nytagna prover från samma vattentäktvarvid eventuell förändring av förekomst och halt av miljögifter kan beskrivas för perioden 1988-2017, eller 30 årsförändringar.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
Projektledare:
Kenneth M Persson
Organisation Projektledare:
Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
50 000 SEK
Projektets totala kostnad:
100 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30