Högskoleprogram VA-kluster Mälardalen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleprogram VA-kluster Mälardalen

VA-kluster Mälardalen att firar snart 10-års jubileum och prognostiseras att passera 100 miljoner kr i årlig omsättning (för klustergemensamma FoU-projekt inom VA). Avgörande för denna utveckling har varit den bas och kontinuitet av kunskapsutbyte och det nätverk som VA-kluster Mälardalen skapat.VA-kluster Mälardalen ansöker om 7,2 miljoner kr i finansiering 2019-2021 för forskning inom tre olika forskningsområden 1) System och reningstekniker för närings- och resursåterföring, 2) Metodik, teknik och kunskap för uppströmsarbete och hållbara kretslopp och 3) Digitala tekniker för resurseffektiva avloppssystem.De forskningsprojekt som direkt delfinansieras av denna ansökan (s.k. HP-projekt) svarar mot SVUs prioriterade forskningsområde Avlopp och Miljö, särskilt avseende områdena Återföring av växtnäring, Uppströmsarbete samt Resurshushållning och klimatpåverkan. Samtliga HP-projekt delfinansieras även av klustrets VA-organisationer vilket visar på stor nytta och relevans för svenska VA-branschen. Behovet av tillämpad VA-forskning syns även tydligt genom en stadigt ökande omsättning för forskning och utvecklingsprojekt hos VA-kluster Mälardalens medlemmar.Klustrets viktigaste funktion är att skapa nätverk mellan akademi och VA-verksamheter. Detta skapar kontinuerlig verksamhetsutveckling och relevant forskning. Spridning av forskningsresultat är en naturlig del, både inom klustret och till Svenskt Vattens medlemmar, exempelvis på Svenskt Vattens seminarier. Klustret kommer fortsatt vidareutveckla de s.k. ämnesgrupperna, vilka har som mål att öka FoU-samverkan över klustergränserna.VA-kluster Mälardalens nätverk och pågående forskningsprojekt skapar goda möjligheter för examensarbeten. Detta är en viktig del i grundutbildningen för att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne som är en kritisk del av hållbar samhällsutveckling. Även utbildning för forskare och yrkesverksamma erbjuds inom den pågående Vattenforskarskolan.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Magnus Arnell
Organisation Projektledare:
Avdelningen för Industriell elektroteknik och automaiton, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
7 200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-12-31