Hållbarhetsindex, de svenska miljömålen och de globala hållbarhetsmålen den svenska VA-branschens väg framåt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex, de svenska miljömålen och de globala hållbarhetsmålen den svenska VA-branschens väg framåt

FNs globala hållbarhetsmål, SDGerna, trädde i kraft den 1 januari 2016. SDG 6, som rör tillgång till hållbart vatten och sanitet för alla, kan anses vara ett av de basmål som måste uppfyllas för uppfyllande av övriga SDGer. VA-branschen bidrar naturligtvis positivt till uppfyllandet av Sveriges SDG-arbete men det är det inte klarlagt hur dagens branscharbete med hållbarhetsindex relaterar till de globala hållbarhetsmålen, ej heller vad VA-branschen gör, utanför det som mäts med hållbarhetsindex, som positivt bidrar till uppfyllande av SDGerna. Det finns alltså ett behov av att visa på hur VA bidrar till Agenda 2030 och hur hållbarhetsmålen kan lyftas in i VA-organisationernas verksamhetsstyrning. Projektets mål är att (i) tydliggöra och synliggöra hur det praktiska VA-arbetet relaterar till hållbarhetsindex och hur detta arbete relaterar till svenska miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och de planetära gränserna (produkt karta), (ii) Öka kunskapen inom VA-branschen om de globala målens koppling till det egna arbetet (produkt workshopserie och kommunikation), (iii) Göra en kvalitativ analys av på vilket sätt Svenskt Vattens medlemmar bidrar till uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen, även de utanför arbetet med hållbarhetsindex, samt ge förslag på hur detta arbete kan intensifieras/utökas för att fylla identifierade gap och nå SDG-delmålen (produkt kort rapport i PM-format), (iv) Via en extensiv branschdialog producera underlag till en inspirationskatalog för Svenskt Vattens medlemmar för fördjupat hållbarhetsarbete, inklusive goda exempel (produkt underlag till katalog), (v) Ta fram underlag för kommunikation (produkt underlag för kommunikation). Projektets genomförande är behovsägarstyrt, inkluderande och processorienterat. Metoderna inkluderar djupintervjuer, dialog och workshoppar, litteraturstudier, nordiskt erfarenhetsutbyte och kommunikation.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
Projektledare:
Elisabeth Kvarnström
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
822 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 256 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-05-15