Hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten, HÅVA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten, HÅVA

Hushållens energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten uppgår till 1 150 kWh/pers/år eller ca 3 procent av den totala Svenska energianvändningen (2014). Denna värme spolas bokstavligen ut i avloppen och förspills. Värmeåtervinning är en beprövad praxis och potential finns att utvinna ca 850 kWh/pers/år, motsvarande 7,5 TWh/år på nationell nivå. Värme kan återvinnas fastighetsnära, i ledningsnätet eller efter avloppsreningsverket. För värmeåtervinningen är det fördelaktigt att göra det fastighetsnära men sänkt avloppstemperatur riskerar att leda till negativa effekter på reningsverket. Det finns ett behov av att göra en systemövergripande hållbarhetsanalys. Projektet syftar att möjliggöra en mer omfattande återvinning av denna värmeresurs genom att ta fram hur värmeåtervinning ut avlopp bäst utförs inom säkra gränser utan negativ påverkan på andra delar av stadens tekniska försörjningssystem. Målet är att göra detta genom en hållbarhetsanalys över hela systemet som beaktar tekniska, miljömässiga, ekonomiska, organisatoriska och brukarnas aspekter. Ett modellverktyg tas fram och tillämpas i två fallstudier hos medverkande organisationer i Malmö och Linköping. Projektet kommer att leverera en syntes av befintlig kunskap avseende Svenska förhållanden, ett verktyg för hållbarhetsanalys inkluderande en simuleringsmodell över avloppssystemet för att beräkna effekterna av värmeåtervinning ur avlopp. Två fallstudier görs och både lokala och generaliserbara slutsatser presenteras.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Ulf Jeppsson
Organisation Projektledare:
IEA, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
7 358 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-06-30