Hållbar och effektiv återvinning av fosfor från avloppsslam genom fluidbäddsförbränning - Optimering av hållfasthet hos askgranul - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar och effektiv återvinning av fosfor från avloppsslam genom fluidbäddsförbränning - Optimering av hållfasthet hos askgranul

Projektet adresserar den globala samhällsutmaningen kring återvinning av fosfor från avloppsslam. För en hållbar återföring av fosfor som gödsel- och näringsämne till produktiv åkermark krävs dels teknik som möjliggör en resurs- och kostnadseffektiv separation av fosfor från slam dels att innehållet av oönskade ämnen i slam gärna minskar. Tidigare forskningsarbeten visar på möjligheten att genom förbränning i fluidiserad bädd producera en askgranul (leka-kula) från avloppsslam som innehåller biotillgängliga fosfater och samtidigt avgifta slammet från hälsofarliga föreningar. Möjligheten/tekniken har ännu inte demonstrerats i industriell skala men ett konsortium bestående av Sandviken Energi AB (kommunalt energibolag och VA-verk), Andritz (världsledande teknikleverantör) och akademi (Luleå tekniska universitet, Umeå universitet) har genomfört en genomförbarhets-/teknisk förstudie där tekniska detaljlösningar kring produktion av askgranuler från 100% slam studerats i pilotskala och hur en ombyggnation av en 20 MW anläggning skulle kunna utföras beskrivits. Resultaten från denna förstudie visar bl a att det är möjligt att producera tillräckligt hållbara slamgranuler men att den utbrända slamgranulens (askgranulens) hållfasthet är kritisk för att möjliggöra en effektiv/optimal återvinning av slammets P-innehåll. Syftet med detta delprojekt (denna ansökan till Svenskt Vatten Utveckling) är därför att utvärdera möjligheter till produktion av hårda askgranuler genom samgranulering av avloppsreningsslam med olika K rika biobränslen/-additiv. Målsättningen är att producera väl-sintrade askgranuler som inte nöts ner nämnvärt efter 1 timmes uppehållstid i en bubblande bädd under realistiska förhållanden. Detta delprojekt förväntas därför bidra med viktig kunskap som syftar till att demonstrera ny hållbar teknik som möjliggör separation av fosfor från kommunalt avloppsslam samtidigt som innehållet av oönskade ämnen i fosfor-produkten minskar.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Marcus Öhman
Organisation Projektledare:
Luleå tekniska universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
490 446 SEK
Projektets totala kostnad:
980 893 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-12-31