Markbaserade lösningar i kommunal verksamhet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Markbaserade lösningar i kommunal verksamhet

Med markbaserad teknik kan robust och kostnadseffektiv avloppsvattenrening uppnås i glesbygd där det ofta finns ett behov att hitta lösningar som kan uppnå stabil rening av organiskt material och bakterier med begränsade ekonomiska resurser. Det finns dock en utbredd osäkerhet hos kommunala VA-organisationer och bland rådgivande teknikkonsulter kring de markbaserade avloppslösningarnas funktion och prestanda och det finns därför ett behov av att sammanställa och tillgängliggöra sådan information som riktar sig mot användning i mindre kommunala avloppssystem. Projektet syftar till att sammanställa fakta kring markbaserad teknik för att underlätta valet av tekniklösning för mindre kommunala reningsanläggningar samt utreda vilka typer av insatser (FoU mm) som kommunala VA-organisationer efterfrågar. Målen med projektet är att (i) klargöra vilka reningsresultat som kan uppnås med markbaserade anläggningar, (ii) sammanställa kunskap om markretention, (iii) redogöra för dimensioneringsgrunder och behov av underhåll och drift, (iv) sammanställa de ekonomiska förutsättningarna för markbaserade lösningar och (v) sammanställa vilka frågeställningar och behov som VA-organisationerna ser som kritiska gällande markbaserade anläggningar.Projektet kommer sammanställa befintlig kunskap och erfarenheter genom litteraturstudier och intervjuer med sakkunniga och erfarna inom VA-organisationer, miljöförvaltningar, konsultbranschen samt tillverkande industri. Insamlat material analyseras och bearbetas tillsammans med en expertgrupp. Gruppen består av medverkande från RISE Jordbruk och livsmedel, representanter från VA-organisationer, personer som är erfarna inom tillverkning av avloppslösningar samt sakkunniga inom markbaserad reningsteknik. Slutligen tas en handboksorienterad rapport fram för att ge SVUs medlemmar och teknikkonsulter råd och beslutsstöd vid val och design av mindre kommunal reningsanläggningar.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Elin Ulinder
Organisation Projektledare:
RISE Jordbruk och livsmedel
Totalt beviljad finansiering av SVU:
298 500 SEK
Projektets totala kostnad:
645 900 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-04-30