Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark

Det har blivit allt vanligare med skyfall i Sverige och med detta ökar mängden förorenat dagvatten som måste omhändertas. Vattenmängderna kräver öppna lösningar med konstruerade dammar och våtmarker, inplanerade i samhällsbyggandet. Vattnets reningsfokus har legat på sedimentation av partiklar och kväveavgång genom en mikrobiell process, däremot inte rening från föroreningar som metaller och vägsalt-klor, vilket tillsammans med vattenmängderna är ett stort problem som på sikt måste lösas. Vi har en möjlig lösning, en teknik som renar till en mycket rimlig kostnad; en flytande våtmark av naturmaterial som är ett miljövänligt alternativ, ovanvattenväxter och landväxter växer i våtmarken med rötterna ner i vattnet. Växternas rötter optimeras att rena vatten från metaller och klor i dagvattendammar. De ackumulerade föroreningarna kan sedan lätt avlägsnas från platsen när våtmarken tas bort. Våtmarkerna tillverkas i block, som sätts ihop till större eller mindre enheter vilket möjliggör att tekniken används i både stora och små dagvattenanläggningar. Projektets målsättning är att i samarbete mellan universitetsforskare och avnämare ta fram en sådan våtmark. Projektet innefattar: 1) en litteratursammanställning av kunskapen på området, 2) framtagning av en prototyp av våtmarken och 3) testning av dess effektivitet under varierande betingelser så som temperaturer och vägsaltnivåer. Målgruppen är företag och myndigheter som arbetar med dagvattenhantering. Resultaten kommuniceras via referensgruppsmöten, seminarier, internationell och nationell publicering, samt i rapporter. Projektet är tänkt att ingå i forskarutbildningen och generera en licentiatavhandling.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Maria Greger
Organisation Projektledare:
Stockholms Universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
150 000 SEK
Projektets totala kostnad:
2 927 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-09-30