Framtagande av utbildningsmaterial till QMRA-verktyget - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Framtagande av utbildningsmaterial till QMRA-verktyget

För att bedöma om ett dricksvatten är hälsosäkert behöver vattenproducenter göra mikrobiologiska riskbedömningar, något som livsmedelsverket framhåller i sin kontrollwiki. Detta kan göras på flera sätt där resultaten från tillgängliga metoder presenteras på olika sätt och kan användas för att studera olika scenarier. Förutom att få fram riskerna i olika delar av ett vattenverk så är en stor vinst att förståelsen för den egna beredningens funktion och effektivitet med avseende på patogena mikroorganismer ökar. Resultaten gör det lättare att förstå riskerna och att vid behov hitta var och vilka åtgärder som gör störst nytta. Det svenska QMRA-verktyget (kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning) är avsett att användas för beräkning av infektionsrisk i dricksvatten producerat vid ytvattenverk och numera även vid grundvattenverk. Verktyget har flera styrkor jämfört med Mikrobiologisk Barriäranalys (MBA), som är ett verktyg för att bedöma om ett vattenverks barriärfunktioner är tillräckliga för det råvatten som används. I QMRA-verktyget är det bl.a. möjligt att ta hänsyn till lokala förhållanden vad gäller patogenhalter i vattentäkten och avskiljning i beredningssteg. Variationen kan definieras i olika beräkningsled utan kompromiss vad gäller tillförlitligheten i resultatet samtidigt som det är lätt att göra ändringar för olika scenarier. Verktyget baseras på senaste årens forskning och uppdateras fortlöpande utifrån nya forskningsresultat. Sedan 2015 finns en användargrupp som efter en behovsinventering 2017 konstaterade att verktyget anses svåranvänt och resultaten som svårtolkade. Bedömningen är att det behöver översättas till svenska samt att en genomarbetad utbildning med exempel och beskrivningar kan öka förståelsen för resultaten och hur de bör tolkas. Projektet syftar därför till att översätta verktyget, ta fram utbildningsmaterial, hålla utbildningspass med några dricksvattenproducenter samt att materialet lanseras som en Wiki på DRICKS hemsida för självstudier.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Utbildning
Projektnummer:
Projektledare:
Britt-Marie Pott
Organisation Projektledare:
Sydvatten AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
373 000 SEK
Projektets totala kostnad:
753 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-11-30