Förbehandling på ledningsnätet -förstudie - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förbehandling på ledningsnätet -förstudie

Pumpstationer och nedlagda reningsverk på ledningsnätet ger förutsättningar för att relativt enkelt förbehandla avloppsvatten och därmed minska inkommande BOD- och kvävebelastning till huvudreningsverket samt svavelväteproblematiken på nätet. Tekniken går ut på att nitrifiera en del av vattnet på nätet i en förbehandling baserad på biofilmteknik. Denitrifikation kan då ske i ledningarna till huvudreningsverket. Detta ersätter behovet av att dosera relativt kostsam kalciumnitrat som idag ofta används vilket tillför kväve till vattnet i stället för att reducera det. Förstudien har som syfte att beskriva pågående processer i ledningsnätet, med och utan förbehandling, samt att beskriva för och nackdelarna med tekniken. Beräkningar av förväntade resultat av förbehandling kommer att utföras och för tre praktikfall genomförs dimensionering och kostnadsberäkning. Genom kommunikation med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket kommer det att utredas vilka krav som kan komma att ställas för att få tillstånd för verksamheten. Om förstudien visar på att det kan vara ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt med förbehandling så kan förstudien följas upp i ett fullskaleförsök där processen studeras i praktiken. Förstudien utförs till största delen av H2OLAND AB där Mark de Blois är projektledare. I övrigt består projektorganisationen bl.a. av representanter från VA-organisationer, Länsstyrelsen och Chalmers Tekniska Högskola. Resultaten av projektet kommer att kommuniceras till aktiva inom VA-branschen, i rapportform och förhoppningsvis även vid ett flertal konferenser inom Sverige och Norden. Målet är även att skriva en artikel som publiceras i relevanta tidskrifter.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Mark de Blois
Organisation Projektledare:
H2OLAND AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
196 000 SEK
Projektets totala kostnad:
437 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-12-31