Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Design, drift, underhåll och upphandling av luftningsutrustning för kommunala avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen. Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar av luftningsanläggningen, vilket kan ställa till problem då förändringen kanske inte uppnår den effektiviteten som systemet skulle kunna uppnå om hela anläggningen hade bytts ut. Då dessa behov uppkommer var 10-20 år saknas ibland dokumentation men också kunskap hos VA-huvudmännen om luftningsanläggningens olika funktioner, bakomliggande design och om relevanta krav för att säkerställa att en energieffektiv luftningsanläggning erhålls.

 

Uppföljningen och utvärderingen av driften och underhållet av luftningsanläggningarna är också ofta bristfälligt utförda.
De övergripande syftena med projektet är att ta fram en rapport som svenska VA-huvudmän, konsulter och leverantörer kan utnyttja för att kunna; (i) höja kunskapsnivån gällande luftningen, (ii) hitta enkla effektiviseringsåtgärder i befintliga luftningsanläggningar, (iii) erhålla väl designade luftningsanläggningar på avloppsvattenreningsverk och (iv) upphandla ett så energieffektivt luftningssystem som möjligt. Projektets parter representerar alla viktiga intressenter gällande luftningsanläggningar vid kommunala avloppsreningsverk såsom VA-bolag, leverantörer, konsulter,
entreprenörer, forskningsinstitut och universitet.
Projektet är indelat i nio olika arbetspaket: Nuläges- och behovsanalys, Litteratursammanställning, Design och utformning, Drift och underhåll, Instrumentering, styrning och reglering, Modellering, Fallstudier, Upphandling och Kommunikation. Varje arbetspaket har en ansvarig person som leder arbetet inom paketet.
Förutom litteraturstudier, kommer muntliga intervjuer, enkätundersökningar, workshops och studiebesök att genomföras.

 

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
David Gustavsson
Organisation Projektledare:
Sweden Water Research
Totalt beviljad finansiering av SVU:
699 400 SEK
Projektets totala kostnad:
3 485 880 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-10-30