Avskiljning av mikroplast inklusive gummipartiklar i ARV - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Avskiljning av mikroplast inklusive gummipartiklar i ARV

Denna ansökan riktar sig till SVUs prioriterade område om Rening och undersökning av spill-, dag- och bräddvatten och särskilt projekt som rör utsläppsreducerande åtgärder avoch mikroplasterMer kunskap behövs om hur effektiva dagens avloppsreningsverk är när det gäller att avskilja mikroplast. Det är inte kartlagt vilka reningssteg som avskiljer mest mikroplast och i vilka utgående strömmar de återfinns i. Det är oerhört viktigt att erhålla denna kunskap för att identifiera de viktigaste åtgärderna som kan vidtas vid avloppsreningsverk.I ett samarbete mellan VA-teknik Södra och VA-kluster Mälardalen har en ansökan skickats in till Naturvårdsverkets forskningsutlysning om mikroplaster där Gryaab, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten och Avfall, VA Syd, Sweden Water Research, IVL, SLU, RISE och Aalborg Universitet har bildat en projektgrupp.Föreliggande ansökan som nu skickas in till SVU syftar till att komplettera forskningsprojektet som (förhoppningsvis) finansieras av Naturvårdsverket med analyser av gummipartiklar. Dessa kan inte analyseras med FTIR-metoden som Aalborg universitet använder utan kräver en kompletterande analys med pyrolys GC-MS. Flera studier har kommit fram till att gummi från bildäck kan vara den största, eller en av de största, källorna till mikroplast. Det är därför av stor vikt att även inkludera analys av gummipartiklar när analys av mikroplaster görs för att få en heltäckande bild av hur effektiv avskiljningen är i avloppsreningsverk och i vilka utgående strömmar mikroplasten, inklusive gummipartiklar, hamnar. Målet med projektet är att bidra med ny kunskap så att beslutsfattare och VA-Sverige får möjligheten att ta välgrundade beslut om vilka åtgärder, om några, som ska genomföras på avloppsreningsverk för att minska spridningen av mikroplaster inklusive gummipartiklar.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
Projektledare:
Susanne Tumlin
Organisation Projektledare:
Gryaab AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
120 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-02-28