Prioriterade teman 2023 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Prioriterade teman 2023

Under 2023 har ansökningar inom tre teman varit särskilt prioriterade. Inför nästa års ansökningar kan detta förändras.

Prioriterade områden

Vattenkvalitet

Samhället och miljön påverkar och påverkas av vattnets kvalitet. Dricksvattenleveransen behöver säkras från källa till tappkran. Ett ökat uppströmsperspektiv gällande relationen mellan dagvattenhantering och vattenresursens kvalitet efterfrågas. Modeller och metoder för att kartlägga och identifiera påverkan från olika källor och dess relativa betydelse behöver vidareutvecklas. Verktyg för tidig förvarning, av exempelvis olja och algtoxiner, samt snabbare och bättre analysmetoder för smittämnen efterfrågas.

Reningstekniker för kemiska hälsostörande ämnen och mer kunskap kring utmaningar och lösningar på hur kvaliteten kan bibehållas under distribution på ett hållbart sätt behövs. Vidareutveckling av system för datahantering, analys och styrning efterfrågas.

Hållbara och cirkulära system

Metodutveckling behövs för tekniker, uppströmsarbete och åtgärder för att minska vårt klimatavtryck. Hur kan reningsgraden ökas utan att energianvändning och klimatpåverkan ökas. Resan mot det hållbara samhället går också via en ökad grad av cirkulära system. Behovs- och riskanalyser med hänsyn till recipient behöver utvecklas för bedömning av när mer avancerad rening behöver implementeras. Vilka flöden och delvattenströmmar kan eller bör hanteras separat; här behövs både mer kunskap om vad dessa flöden innehåller och anpassade reningstekniker.

Prissättningsmekanismer och hållbar hantering av restprodukter från både avloppsrening och dricksvattenproduktion behöver vidareutvecklas med fokus på nyttiggörande av resurser. Alternativ för ökad återanvändning av vatten, kvalitetskrav kopplat till behov tex tekniskt vatten, smartare hantering av vattenresursen och möjligheter för industriell symbios behöver utvecklas. Detta samtidigt som kunskapen om effekter på och behov av framtida anpassning av ledningsnät och distribution fördjupas. Mer kunskap om både befintliga och nya typer av material samt testmetoder för att bedöma eventuella hälsoeffekter efterfrågas.

Klimatanpassning

Förändringar i klimatet medför konsekvenser på kort och lång sikt. Ett resilient samhälle har god förmåga att hantera och anpassa sig till både akuta händelser och förändring över tid. Konsekvenser och åtgärder för svensk VA behöver tydliggöras, så även samverkans- och beslutsprocesser för att säkerställa förändringar som behöver göras. Samverkansprojekt där aktörer ansvariga för samhälls- planering och resursförvaltning samarbetar samt modeller för samverkan efterfrågas. Modeller för finansiering och ansvarsfördelning behöver utvecklas.

Uppföljning av klimatanpassningsåtgärder såväl som sammanställningar av nationell och internationell erfarenhet av både organisationsformer och tekniklösningar behövs.