Hoppa till huvudinnehåll

Vattenvisionen

Aktörer i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Den kallas Vattenvisionen – för hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö.

Vattenvisionen ska skapa förutsättningar för innovativa och hållbara lösningar på svenska och globala vattenutmaningar, öka möjligheterna för EU-finansiering samt vara vägledande för finansiering av svensk forskning och innovation inom vatten- och avloppsförsörjning. Den ska stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom vattenområdet och bidra till att öka svenska företags exportmöjligheter. Den vänder sig också till politiker på olika nivåer och till tjänstemän inom departement och myndigheter centralt, regionalt och lokalt. Under 2019 uppdaterades Vattenvisionen med etappmål för året 2030.

I Vattenvisionen ingår vattenförsörjning och avloppshantering för hushåll och verksamheter, samt hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor i städer och annan bebyggelse. Vattenvisionen ska ses som ett grunddokument och ett avstamp för det fortsatta samarbetet mellan offentliga aktörer, näringsliv, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet för hållbara vattentjänster.