Hoppa till huvudinnehåll

Utlysning ”Kapacitet för VA-investeringar”

SVU gör en utlysning utifrån behovet att analysera hur det fungerar med investeringar inom VA-området med avseende på kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring, förmåga att hålla tidplaner och budget.

Inkomna intresseanmälningar är under beredningen och Svenskt Vatten kommer därefter bjuda in utvalda sökande till dialog om möjlig fortsättning och realiserande av projekt.

Investeringsprojekt ställer stora krav på komptens och kapacitet hos såväl beställare som utförare (konsulter, maskinleverantörer med flera). SVU har identifierat ett behov att göra en analys av hur det fungerar med investeringar inom VA-området med avseende på kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring, förmåga att hålla tidplaner och budget.

Analysen bör identifiera eventuella brister samt om möjligt lämna förslag på hur dessa brister kan hanteras genom olika typer av branschgemensamma åtgärder.

Olika upphandlings- och utförandeformer, som utökad samverkan, kan belysas utifrån möjlighet att skapa förutsättningar för gemensant lärande. Erfarenheter bör finnas att hämta från ”FIA – Förnyelse anläggningsbranschen” (FIA), se exempelvis SOU 2012:39 ”Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen”.

Angeläget att ett projekt om att förstärka kompetens och kapacitet för att hantera VA-investeringar har bred förankring i branschen och att såväl kommunala VA-organisationer som konsulter, entreprenörer och teknikleverantörer medverkar. Samtidigt är det önskvärt med ett utifrånperspektiv.

Svenskt Vatten ser därför gärna att sökande är relativt fristående från den svenska VA-branschen. Projektet bör dock knyta till sig en bred referensgrupp med representanter från Svenskt Vattens medlemmar samt representanter för konsulter, entreprenörer och teknikleverantörer.

Svenskt Vatten efterfrågar därför intresseanmälan för att delta i denna utlysning. Intresseanmälan ska innehålla en kort beskrivning av vilket upplägg för analysen som sökande föreslår, ungefärlig budget samt kortfattad redovisning av kompetens hos de nyckelpersoner som avses medverka i ett kommande projekt.

Baserat på inkomna intresseanmälningar kommer Svenskt Vatten därefter bjuda in utvalda sökande till dialog om möjlig fortsättning och realiserande av projekt.