Hoppa till huvudinnehåll

Vilket vatten till vad

Återanvändning av renat avloppsvatten diskuteras allt mer i världen, Europa och Sverige. Ökad vattenstress till följd av bland annat återkommande torka är en av anledningarna. Återanvändning av avloppsvatten kan resultera i en tryggare och mer flexibel vattenförsörjning. Det finns redan en del studier om tekniker för att rena avloppsvatten till olika renhet för olika applikationer men kunskap saknas fortfarande gällande när det är lämpligt att byta ut dricksvatten mot andra vattenkällor. I projektet Vilket vatten till vad har det tagits fram en sammanställning av inom vilka dricksvattenanvändningsområden det är ekonomiskt försvarbart, miljömässigt hållbart samt logistiskt genomförbart att använda en annan vattenkälla än dricksvatten samt vilken dricksvattenkälla som i de olika fallen är mest lämplig. Arbetet har delats upp i fyra delar, varav den fjärde består av att skriva en SVU-rapport. I första delen tas en bred sammanställning fram över användningsområden för dricksvatten gällande volym, juridiska aspekter och önskad reningsgrad på vattnet. I den andra delen identifieras användningsområden som anses genomförbara att byta vattenkälla till från VA SYDs perspektiv, med utgångspunkt från en eller flera exempelanläggningar. I den sista delen tas en, för VA SYD specifik, dricksvattenstrategi med prioriteringsregler för användning av dricksvatten, dagvatten, partiellt renat råvatten och avloppsvatten fram. Vi ser att kunskapen från projektet Vilket vatten till vad skulle kunna bidra med en ökad förståelse inom VA-branschen för potentialen att resurseffektivisera dricksvattenanvändningen genom att använda nya vattenkällor inom olika användningsområden. VA SYD ansöker därför om bidrag för att skriva en SVU-rapport, som sammanfattar resultat och vunnen kunskap under projektet, för att möjliggöra en bred spridning inom VA-branschen.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
20-111
Projektledare:
Josefin arup
Organisation Projektledare:
VA SYD
Totalt beviljad finansiering av SVU:
100 000 SEK
Projektets totala kostnad:
230 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-12-30