Hoppa till huvudinnehåll

Värdet av vattenförsörjning

Ett avbrott i dricksvattenförsörjningen påverkar många verksamheter och kan leda till betydande samhällsekonomiska förluster. Genom att uppskatta samhällets kostnader vid leveransavbrott kan investeringsbeslut som minskar risken för framtida avbrott motiveras. Det möjliggör även en informerad dialog med företag kring nödvattenplanering och åtgärder som kan öka samhällets resiliens mot vattenbrist och andra störningar i dricksvattenleveransen. För detta behövs ny information tas fram om hur svenska företag drabbas. Ekonomiska konsekvenser för företag uppskattas ofta med hjälp av resiliens-faktorer, dvs kvantitativa mått mellan 0 och 1 som visar hur stor andel av företagens produktionsnivå som kan upprätthållas under ett leveransavbrott. Sådana faktorer har tagits fram för ett antal länder, dock inte för Sverige. Faktorerna tas fram per näringsgren, och baserat på respektive näringsgrens bidrag till BNP kan företagens sammanlagda förluster vid leveransavbrott uppskattas. Under hösten 2019 utfördes en enkätstudie med syfte att studera hur svenska industriföretag drabbas av leveransavbrott och vilka riskreducerande åtgärder de vidtagit. Under hösten 2020 utförs en liknande undersökning av tjänstesektorn och de areella näringarna för att möjliggöra en uppskattning av samtliga näringsgrenars potentiella förluster, sårbarhet och möjligheter. Det sökta SVU-projektets syftar till att komplettera dessa aktiviteter och möjliggöra en djupare analys av insamlat underlag. Vidare är syftet att tillgängliggöra resultaten i en rapport anpassad till den svenska VA-branschen där det kommer att ges stöd och guidning kring hur informationen kan användas för att utvärdera och prioritera åtgärder mot leveransavbrott.
Område:
Dricksvatten, Management, Rörnät
Projektnummer:
20-117
Projektledare:
Karin Sjöstrand
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
252 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 242 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-12-30