VA-kluster Mälardalen 2022-2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-kluster Mälardalen 2022-2024

VA-kluster Mälardalen ansöker medel för fortsatt verksamhet 2022–2024 för att initiera och driva forskning inom temat Cirkulära system för insamling, behandling och resursåterföring av kommunalt avloppsvatten, indelat i tre forskningsområden: A) Cirkulära system och reningstekniker för avloppsreningsverk, B) Metodik, teknik och kunskap, uppströms och nedströms, för hållbara kretslopp, och C) Digitala tekniker för hållbara avloppssystem. Forskningsprojekten som finansieras inom ramen för denna ansökan har utarbetats i samverkan mellan klustrets akademiska institutioner och VA-organisationer och grundar sig därmed i angelägna behov vilket också manifesteras i det starka engagemang och omfattande medfinansiering som VA-organisationerna bidrar med i projekten. Inför den kommande programperioden har VA-kluster Mälardalen beslutat som en ny finansierings-modell. Det ger klustret en större budget jämfört med innevarande programperiod vilket medger särskilda satsningar på kommunikation av forskningsresultat, utökad medlemsdialog, webbinarier och en pott för strategiska satsningar. Klustrets viktigaste funktion är som nätverk mellan akademi och VA-verksamheter. Detta skapar kontinuerlig verksamhetsutveckling och leder till relevant forskning. Projektutveckling är en prioriterad aktivitet inom klustret som utvecklas för att vara transparent, inkluderande och kontinuerlig. Spridning av forskningsresultat är en naturlig del och för 2022–2024 avser vi stärka kommunikationen från klustret genom att engagera en professionell kommunikatör i arbetet. Utbildning är en integrerad del av VA-kluster Mälardalen tack vare våra fem universitetsmedlemmar. Denna stärks via ömsesidigt utbyte av föreläsningar mellan universitet och VA-organisationer liksom via relevanta examensarbeten. Även utbildning för forskare och yrkesverksamma erbjuds inom den pågående Vattenforskarskolan.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
21-115
Projektledare:
Magnus Arnell
Organisation Projektledare:
IEA, LTH, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
7 800 000 SEK
Projektets totala kostnad:
19 869 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-05-31