Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av strategiskt beslutstöd kring tillskottsvatten

Tillskottsvatten i avloppsnätet utgör ett stort och kostsamt problem, såväl i Sverige som i andra länder. Det medför ökade kostnader för pumpning och rening av avloppsvattnet, orsakar en sämre reningsgrad på reningsverken samt leder till översvämning och bräddning av orenat avloppsvatten till recipienter. För att åtgärda tillskottsvatten måste de olika källorna kunna identifieras och lokaliseras och åtgärder sättas in. Att åtgärda tillskottsvatten är dock både komplext och kostsamt och kräver att man väger kostnaden mot nyttan – när vet man att man har nått en hållbar nivå? I ett projekt åt Norsk Vann, rapport 255/2020, har projektgruppen tidigare tagit fram ett strategiskt verktyg för att kunna göra sin vattenbalans och identifiera källor för att sen gå vidare med att göra en hållbarhetsvärdering. Projektet vill vidareuteckla detta verktyg och anpassa det till svenska förhållanden. Samtidigt kommer avstämning med andra svenska projekt och forskningsprojekt göras och arbetas in i verktyget. Värderingen som baseras på en multikriterieanalys och stöd för kostnadsnyttoanalys kommer att vara fokus för utvecklingsarbetet. Även återkoppling från norska användare kommer att ligga till grund för vidareutvecklingen. Tillskottsvatten är till viss grad oundvikligt och reduktion av tillskottsvatten inte ett självändamål. Målet för utvecklingsarbetet är att nå närmare en utvärdering av vad som är en hållbar ekonomisk nivå på tillskottsvatten eller "SELII" - Sustainable Level of Inflow and Infiltration.
Område:
Rörnät
Projektnummer:
20-115
Projektledare:
Åsa Flydén
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
448 000 SEK
Projektets totala kostnad:
908 800 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-05-31