Utsläppskontroll markbaserade avloppsanläggningar över 50pe - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utsläppskontroll markbaserade avloppsanläggningar över 50pe

Med markbaserad teknik kan robust och kostnadseffektiv avloppsvattenrening uppnås i glesbygd där det ofta finns ett behov att hitta lösningar som kan uppnå stabil rening av organiskt material och bakterier med begränsade ekonomiska resurser. Idag saknas dock vägledning för utsläppskontroll av markbaserade anläggningar. EU:s avloppsdirektiv har nyligen utvärderats, och en av de frågor som lyfts i utvärderingen handlar om behov av reningskrav för mindre tätbebyggelser. Inför en ev. revidering av avloppsdirektivet kan det därför vara viktigt att ta fram underlag som visar att markbaserade anläggningar kan ge goda reningsresultat och att de kan kontrolleras. Förslag på utsläppskontroll för markbaserade anläggningar över 50 pe har nyligen tagits fram inom SVU-projekt 18-120. Förslaget behöver dock utvecklas och utvärderas. Målen med den ansökta studien är att 1) beskriva metodik för att mäta utsläpp från markbaserade anläggningar för olika kategorier av anläggningar, 2) ge rekommendationer kring utsläppskontroll för olika kategorier av anläggningar, 3) ge förslag på olika beräkningsmetoder/datamodeller för att ge en säkrare bild av utsläpp samt beskriv under vilka förutsättningar olika metoder fungerar och 4) beskriva andra typer av metoder som skulle kunna användas för utsläppskontroll (t.ex. mätning direkt i anläggningen), och under vilka förutsättningar dessa passar samt dess för- och nackdelar. Projektet kommer att sammanställa kunskap och erfarenheter från seminarier, litteraturstudier och intervjuer med sakkunniga inom bl.a. VA-organisationer, kommunala miljömyndigheter, myndigheter och tillverkande industri. Fältundersökning kommer att utföras för att studera exempel på metoder för utsläppsmätning i syfte att få större kunskap om utmaningar som kan uppstå. I projektets referensgrupp ingår deltagare från VA-organisationer, kommunala miljömyndigheter, vattenvårdsförbund, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, VA-guiden och tillverkande industri.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
20-123
Projektledare:
Elin Ulinder
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
477 170 SEK
Projektets totala kostnad:
1 081 970 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-12-28