Hoppa till huvudinnehåll

”State of Knowledge” – Digitalisering

Den allomfattande digitaliseringstrenden har potential att bidra till stort värdeskapande för VA-branschen och dess kunder. Transformationen kommer innebära utmaningar för våra organisationer i form av kompetens, säkerhet, m.m. Även om mängden digitala tekniker kommer att öka explosionsartat inom områden där vi är vana att använda dem så ligger det stora värdeskapandet i att implementera systemövergripande strategier och tillämpningar. Svenska vattensystem är komna en bit på vägen där många digitala system reda tillämpas och många VA-verksamheter ligger i startgroparna för att ta fram digitala strategier och ta ett kliv uppåt i detta arbete. Dock saknas ofta kunskapen om vad det innebär och hur man ska komma igång. Detta bidrar till förvirring och osäkerhet. Syftet med projektet är att sammanställa och höja kompetensen i svenska VA-branschen avseende digital transformation (för hela vatten- och avloppssystemet) på systemnivå. Detta för att ge VA-verksamheter en kunskapsbas att utgå ifrån i sin strävan att strategiskt anamma digitaliseringen. Vidare för att skapa kompetensöverföring mellan forskare och behovsägare, mellan verk och nät och exempel från andra branscher. Huvudresultatet från projektet är en kunskapssammanställning över digitalisering för vattensektorn: definitioner och begrepp, behov och värdeskapande, vision och möjligheter, datalagring och säkerhet. Bland annat inkluderar detta rekommendationer kring nya kompetensbehov som uppstår hos VA-organisationerna samt rekommendationer till arbetet med att uppdatera Lås och Bom-föreskrifterna kring digitalisering utifrån cyber- och datasäkerhet. Med ett stort antal aktiva deltagare i projektet från akademin, instituten, experter och 14 geografiskt spridda kommuner önskar projektet genom 3 fysiska träffar förstå kompetensbehoven, sprida inspiration och nyfikenhet kring digitalisering och lägga en grund för förståelse av säkerhetsaspekterna på digitalisering. 
Område:
Avlopp, Dricksvatten, Management, Rörnät
Projektnummer:
19-108
Projektledare:
Magnus Arnell
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
720 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 702 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-09-30